Потърсете ни: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907

Европейски проекти

16.05.2017

Климатроник ЕООД е специализирана в изграждането на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации.

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-3020-С01 „Създаване на нови работни места за осигуряване на устойчива заетост в Климатроник ЕООД” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, Климатроник ЕООД стартира процедура за подбор на персонал, като обявява следните свободни работни места:

  1. Монтажник, изделия от метал, код НКПД 8219 2001– 12 души, от които 2 лица в целевата група безработни над 54 години и 4 лица в целевата група безработни младежи до 29 г. вкл.
  2. Обслужващ работник, промишлено производство, код НКПД 9329 0017 – 6 души, от които 2 лица в целевата група безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 3) и 3 лица в целевата група продължително безработни и неактивни лица;
  3. Началник смяна, код НКПД 3122 6001–  2 души. 

Описание на задълженията:

  1. Монтажник, изделия от метал, код НКПД 8219 2001 – Производство на заготовка за правоъгълни въздуховоди
  2. Обслужващ работник, промишлено производство, код НКПД 9329 0017 – Сглобяване на правоъгълни въздуховоди;
  3. Началник смяна, код НКПД 3122 6001– Подготовка за производсто на правоъгълни въздуховоди

Изисквания:

  1. Монтажник, изделия от метал, код НКПД 8219 2001 – Работа с машини за обработка на метал.
  2. Обслужващ работник, промишлено производство, код НКПД 9329 0017 – .Работа с машини за скопчаване на ламарина .
  3. Началник смяна, код НКПД 3122 6001– ..Организация и следене качеството на произведената продукция,

Изисквания по програмата „Ново работно място 2015”:
С приоритет ще бъдат разглеждани кандидатурите на лица от следните целеви групи:
– безработни и неактивни лица;
– безработни лица на възраст над 54 г.;
– безработни младежи до 29 г. вкл.
– безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 3)
– продължително безработни и неактивни лица.

Предлагаме:
Редовно заплащане
Трудов договор
Работно облекло
Курсове за повишаване на квалификация

Всички новоназначени лица ще работят в условията на пълна заетост (8 часов работен ден, петдневна работна седмица, двусменен режим) при спазването на изискванията на КТ и КСО (вкл. Обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за прослужено време и др.), като размерът на възнагражденията ще съответства на МОД за съответната длъжност. Наетите лица ще получат необходимия първоначален инструктаж и ще започнат същинската работа. Ще бъдат запознати със санитарните и хигиенни изисквания, изискванията за безопасен труд, като допълнително за сметка на работодателя ще им бъде осигурено и необходимото работно облекло и стопанския инвентар, нужен за осъществяване на дейността им.

Документите за кандидатстване (Автобиография) се приемат по ел. поща на адрес: d.gerasimova@climatronic.bg или по пощата, или могат да бъдат предоставени на място в офиса на KКлиматроник ЕООД: гр. София, ул. Козлодуй, номер 82.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за конфиденциалност на личните данни. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за дата и час за провеждане на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и процедурата “Ново работно място 2015”.


10.04.2017
КЛИМАТРОНИК ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-3020-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на Поточна линия за производство на правоъгълни въздуховоди – 1 бр.“

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук.


06.03.2017
През м. Март 2017 г. „Климатроник“ ЕООД започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.003-3020-C01 “Създаване на нови работни места за осигуряване на устойчива заетост в Климатроник ЕООД”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Вижте повече


 

Дейности:

- проектиране и изграждане на климатични системи
- монтаж на климатици и климатични системи
- ремонт на климатични и хладилни системи
- гаранционен и извън гаранционен сервиз – 24/7
- продажба на материали за монтаж на климатични системи
- аспирация и вентилация
- консултации
- огледи
- абонаментна поддръжка

Данни за контакт:

Климатроник ЕООД
Адрес: 1233 София, жк Банишора, ул. Странджа №156, офис 4
Тел: 02 967 00 08
Сервиз: 0876 374 907
office@climatronic.bg
klimatronika@abv.bg